සංගාගේ වාර්තා – වැඩිම රටවල් ප්‍රමාණයකට එරෙහිව අර්ධ ශතක

ලොව වැඩිම රටවල් ගණනකට එරෙහිව එක්දින අර්ධ ශතක දහයක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් රැස්කරගෙන තිබෙන්නේ කුමාර සංගක්කාර විසින්ය.
එක්දින පිටියේ දෙවන ඉහලම අර්ධ ශතක ලාභියා වන සංගා රටවල් හයකට එරෙහිව එක්දින අර්ධ ශතක දහයක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණය බැගින්
රැස් කරගෙන තිබේ. සංගා හැරැනු කොට වෙනත් කිසිම පිතිකරුවෙකු රටවල් හයකට එරෙහිව එක්දින අර්ධ ශතක 10+ බැගින් ලබාගෙන නැත.

Image from Internet

පහතින් දක්වා තියෙන්නේ සංගා විසින් එම රටවල් හයට එරෙහිව ODI අර්ධ ශතක රැස්කරගෙන තිබෙන ආකාරයයි.

vs Australia

*) තරග 46
*) ඉනිම් 46
*) ලකුණු 1,813 යි.
*) ශතක 2 යි.
*) අර්ධ ශතක 12 යි.
Batting average එක 43.17 යි.

vs India

*) තරග 76
*) ඉනිම් 71
*) ලකුණු 2,700 යි.
*) ශතක 6 යි.
*) අර්ධ ශතක 18 යි.
Batting average එක 39.71 යි.

vs Pakistan

*) තරග 56
*) ඉනිම් 53
*) ලකුණු 1,720 යි.
*) ශතක 2 යි.
*) අර්ධ ශතක 10 යි.
Batting average එක 35.10 යි.

vs New Zealand

*) තරග 47
*) ඉනිම් 45
*) ලකුණු 1568 යි.
*) ශතක 2 යි.
*) අර්ධ ශතක 12 යි.
Batting average එක 40.21 යි.

vs South Africa

*) තරග 44
*) ඉනිම් 43
*) ලකුණු 1,789 යි.
*) ශතක 2 යි.
*) අර්ධ ශතක 13 යි.
Batting average එක 45.87 යි.

vs England

*) තරග 44
*) ඉනිම් 41
*) ලකුණු 1625 යි.
*) ශතක 4 යි.
*) අර්ධ ශතක 11 යි.
Batting average එක 47.79 යි.

ඉහත දක්වා ඇති කණ්ඩායම් 6 ටම එරෙහිව සංගා එක්දින ලකුණු 1500 ට වඩා රැස් කරගෙන තිබේ. සංගාගේ මුළු එක්දින අර්ධ ශතක 93 න් 76 ක්ම ඔහු රැස් කරගෙන තියෙන්නේ ඉහත රටවල් 6 ට එරෙහිවයි.
ප්‍රතිශතයක් ලෙස බැලූ විට එය 81.72 % කි.
සංගාට පසුව ලොව වැඩිම රටවල් ගණනකට එරෙහිව අර්ධ ශතක 10 ක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණය බැගින් රැස් කරගෙන තියෙන්නේ Sachin Tendulakar සහ Jacque Kallis ය.
ඔවුන් දෙදෙනාම රටවල් 5 කට එරෙහිව මෙම දක්ෂතාවය දක්වා තියෙනවා.
සංගා ගේ මෙම අර්ධ ශතක වාර්තාව බොහෝ දෙනෙකු නොදන්නා අපූරු වාර්තාවකි. සංගා මොනතරම් සාර්ථක සහ ස්ථාවර පිතිකරුවෙකු ද යන්න ඔප්පු වන තවත් වාර්තාවක් ලෙස මෙය හැදින්විය හැක.

-Priyadarshana Ambrose –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *