දවසක බැටරි කාලයක් සහිත Notebook එකක් ??

බැටරියෙන් දවසක් පුරා භාවිතා කල හැකි නෝට්බුක් පරිගණකයක් VersaPro UltraLite type VG 7 නමින් මෙම මස එලි දක්වන බව NEC සමාගම සදහන් කරයි.
NEC’s VersaPro UltraLite නෝට්බුක් මාදිලිය අගල් 13.3″  Full-HD Display එකක් සමග බර අඩු කිරීම සදහා magnesium alloy වලින් සකසා ඇති බව පැවසේ.

Image from NEC


මෙම නෝට්බුක් මාදිලිය කාණ්ඩ දෙකක් යටතේ එලි දක්වන අතර 814gක බර සහිතව පැමිණෙන VKV16/G-7 මාදිලිය පැය පහලවක (15h battery life) බැටරි බලයක් සහිතව සහ 868g බරක් සහිතව පැමිණෙන VKV18/G-7 මාදිලිය පැය විසි හතරක(24h battery life) බැටරි බලයක් සහිතව පැමිණෙයි.

i5-10210U / i7-10510U
8GB DDR3/ 16GB DDR3
128GB SSD/ 256GB SSD/ 512GB SSD
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.0
Fingerprint 
USB 3.1 Type-C
USB 3.0
HDMI
DisplayPort
Windows 10 Pro 
යන විශේෂාංග වලින් මෙම නෝට්බුක් පරිගණකය සමන්විතයි.
ඩොලර් දෙදහසෙන් ($2,000) ඉහල මිළකට මෙම උපාංගය මිළ වේ යැයි සදහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *